منو

موسسه حقوقی اریکه عدل

نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه

پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه ، ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت
پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه ، ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت
از سوالاتی که در بخش مشاوره حقوقی آنلاین ، همواره از وکلا موسسه پرسیده می شود این است که پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، نحوه ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت چگونه است. به دلیل اهمیت موضوع و مطرح بودن آن در بطن جامعه ما در این پست به بیان نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه خواهیم پرداخت . این پست مستند بر قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و همچنین قانون استخدام کشوری مکتوب خواهد شد .

فهرست مطالب

آخرین مقالات در ایمیل شما

با خبرنامه ما به روز باشید!

از سوالاتی که در بخش مشاوره حقوقی آنلاین ، همواره از وکلا موسسه پرسیده می شود این است که پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، نحوه ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت چگونه است. به دلیل اهمیت موضوع و مطرح بودن آن در بطن جامعه ما در این پست به بیان نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه خواهیم پرداخت. این پست مستند بر قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و همچنین قانون استخدام کشوری مکتوب خواهد شد .

 پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت

در کل برای اینکه مشخص شود آیا ورثه از پاداش پایان خدمت ارث می برند یا خیر ، باید اثبات شود که پاداش پایان خدمت اصولا ما ترک متوفی محسوب می شود یا خیر. به بیان ساده تر برای پاسخ دادن به سوال ارث بردن از پاداش آخر خدمت  باید دید که پاداشی که از سوی دولت پرداخت می شود آیا داخل در دارایی هایی که از فرد فوت شده باقی مانده است ، می شود یا خیر.  پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

علت این تفحص این است که برای اینکه مالی به عنوان میراث بین ورثه تقسیم شود باید جزء ماترک متوفی باشد ( این مال جزو دارایی های باقی مانده از فرد فوت شده باشد ).  پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

به موجب قوانین و مقررات جاری کشورمان هرگونه مال و اموال ، طلب و بدهی که در تاریخ فوت وجود داشت هاند و یا بواسطه فوت قرار است به فرد متوفی پرداخت شود ، جزء ماترک متوفی محسوب می شود . پاداش پایان خدمت یا پاداش آخر خدمت هم مبلغی است که در دارایی مرحوم وارد می شود و ورثه از آن ارث خواهند برد.

بیشتر بدانید!
مسئولیت های وکیل تقسیم ارث در کشورهای خارجی

نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه

حال که دانستید پاداش پایان خدمت یا پاداش آخر خدمت جزء ماترک متوفی محسوب است و باید میان ورثه تقسیم شود ، باید بدانید که نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت میان ورثه به چه صورت است . آیا به یک نفر آنها ( سرپرست خانواده ) پرداخت می شود یا میان همه آنها تقسیم می شود ؟ اگر به این صورت است پاداش آخر خدمت چگونه میان ورثه تقسیم می شود ؟ به این سوالات ذیلاً پاسخ خواهیم داد .

1- پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ؟

برای اینکه بدانیم پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، باید به قوانین و مقررات مربوطه رجوع کنیم . بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت  :

در صورت فوت مستخدم ، پاداش موضوع این ماده ( پاداش پایان خدمت ) به وراث قانونی مستخدم متوفی ، موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد .

همانطور که ملاحظه فرمودید پاسخ سوال « پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود» در این تبصره موجود است . پاداش پایان خدمت باید میان وراث قانونی مستخدم متوفی تقسیم شود .

2- پاداش آخر خدمت به چه کسی پرداخت می شود ؟ 

با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت باید میان وراث قانونی مستخدم متوفی تقسیم شود ، سوال دیگر این است که پاداش پایان خدمت یه چه کسی پرداخت می شود ، آیا به یک نفر آنها ( سرپرست خانواده ) پرداخت می شود یا میان همه آنها تقسیم می شود ؟ ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت /

ماده قانونی فوق تکلیفی در این خصوص مقرر نکرده است لیکن با توجه به اینکه بیان کلی و عام دارد ما باید به قوانین مدنی و مقررات مربوط به تقسیم ارث رجوع کنیم . به موجب قوانین و مقررات مربوط به ارث تقسیم هر گونه مالی میان ورثه باید به نسبت سهم قانونی آنها و با پرداختی به همه آنها انجام شود . این بدین معناست که پاداش پایان خدمت باید بین همه ورثه تقسیم شود و به یکی از آنها پرداخت نخواهد شد .

بیشتر بدانید!
حقوق ارث در انگلیس به زبان ساده

 پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

منظور از ورثه در تقسیم پاداش پایان خدمت

تا به اینجا متوجه شدیم که پاداش پایان خدمت هم مانند سایر اموال متوفی و به همان طریق باید میان ورثه تقسیم شود . اما سوالی که بار دیگر مطرح می شود این است که منظور از ورثه در تقسیم پاداش پایان خدمت چیست ؟ آیا تمام کسانی که در گواهی انحصار وراثت اسمشان آمده ، از پاداش پایان خدمت متوفی برخوردار می شوند یا خیر . ممکن است پدر و مادر متوفی هنوز زنده باشند و کارمند فوت شده دارای زن و فرزند نیز باشد . ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت در این حالت به چه نحو خواهد بود . ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت /

برای پاسخ دادن به این سوال باید به قانون استخدام کشوری مراجعه کنیم تا منظور از ورثه را در قوانین استخدامی بدانیم . به این ماده ( ماده 86 قانون استخدام کشوری ) در متن تبصره 2 ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت نیز اشاره شده است.

ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت /

ورثه در ماده 86 قانون استخدام کشوری

به عبارت دیگر قانونگذار در اینجا از قوانین کلی و عام فراتر رفته و برای لفظ ورثه مفهم متفاوتی را در نظر گرفته است . به موجب ماده 86 قانون استخدام کشوری :

ماده 86 ـ وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی‌بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت‌مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:

الف ـ فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که به‌موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین‌سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب ـ فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن‌ شوهر ولی اگر به‌موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ ـ مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.  پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

ت ـ عیال دایمی متوفی‌.

ث ـ شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت‌عیال متوفای خود بوده باشد.

ج ـ فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که‌قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

همانطور که مشاهده می فرمایید در این قانون ورثه محدود شده اند . به موجب قانونین و مقررات ارث ، پدر و مادر متوفی هم جزء ورثه بوده و از ماترک متوفی ارث میبرند . اما در قانون استخدام کشوری به شرطی از پاداش پایان خدمت ارث می برند که در هنگام حیات وی تحت تکفل وی بوده باشند .

بیشتر بدانید!
نکات مهم رابطه کارگر و کارفرما

تکفل به این معناست که خرجی پدر و مادر و نگهداری از آنها به عهده فرد متوفی بوده باشد. پدر و مادری که خود دارای کسب و کار و خانه و زندگی باشند از پاداش پایان خدمت ارث نخواهند برد.

 

حال در صورتیکه سوالی در این خصوص دارید میتوانید از مشاوره آنلاین تخصصی اریکه عدل بهره مند شوید و یا از طریق تماس با ما وقت حضوری یا ویدیو کال با وکیل متخصص این حوزه دریافت نمایید ما تا انتهای مسیر در کنار شما هستیم تا مشکل شما حل شود.

ارزیابی هوشمند مهاجرتی!

ارزیابی مهاجرتی بر اساس سالها تجربه وکلا + ارائه نتیجه در لحظه بدون نیاز به انتظار

مشاوره مهاجرتی
با اهل فن!

جای سوال شما بین 2600+ موضوع مطرح شده در انجمن مهاجرتی اریکه عدل خالیست! 

این مطلب به کارتون اومد؟
استفاده از تجربه ها
2600+
گفتگو و
تبادل نظر
در انجمن مهاجرتی آنلاین اریکه عدل
با وکلا و افراد دارای تجربه گفتگو کنید....
موارد مرتبط برای بررسی بیشتر:
مشترک خبرنامه ما شوید!
آخرین آپدیت ها را بگیرید و از بهترین ها بیاموزید

21 پاسخ

 1. با سلام
  پاداش پایان خدمت دو سال پیش از فوت واریز شده و در حساب پس انداز متوفی است. به شرط تحت تکفل نبودن پدر و مادر متوفی آیا باز هم از پاداش ارث می برند؟ تشکر

 2. با سلام
  پاداش پایان خدمت بازنشستگی پدرم که به تازگی فوت کرده اند به تمام ورثه طبق گواهی انحصار وراثت پرداخت می شود یا طبق ماده 86 قانون استخدام کشوری به مادرم و من و خواهرم که در زمان حیات پدرم تحت تکفلش بوده ایم پرداخت می شود؟
  ممنون میشم اگر لطف کنید به سوالم پاسخ بدید.

  1. سلام لطفا بفرمایید که در آن سال آیا برای پاداش اقدام شده است یا خیر؟ در این مورد شما باید ببینید اصلا پاداش تعلق می گیرد یا خیر چون به هر حال اگر پاداشی باشد ورثه از آن ارث خواهند برد.

   1. در آن سال برای پاداش اقدامی نشده چون هنوز تا موعد بازنشستگی خیلی مانده بود ولی حقوق ایشان به همسرش پرداخت می‌شود حالا وقت بازنشستگی شده میخواستم ببینم چطور باید پیگیری کنیم و آیا نیاز به وکیل هست؟

    1. با سلام ، شما باید اقدامات خود را از اداره متبوع آغاز کنید. در اداره کارگزینی با مسئولین مشورت کنید که چه اقداماتی باید انجام گیرد چون رویه اداری در هر سازمان متفاوت است. در این زمینه نیازی به وکیل ندارید و همه ورثه می توانند به یک نفر وکالت محضری بدهند تا پیگیر امور باشد.

 3. سلام،پدر من فوت کرده،وراث پدرم من مادرم مادربزرگم و برادرم هستیم ولی کفالت مادربزرگم با پدرم نبود ،پاداش پایان خدمت به چه کسانی میرسد؟

 4. سلام خسته نباشید
  پدر بنده جانباز متوفی حالت اشتغال بوده است و در تاریخ ١ مهر ٩٨ بازنشسته خواهد شد و بنده که فرزند ذکور ایشان هستم در تاریخ بازنشستگی ایشان ٢۵ سال کامل ندارم و مشغول تحصیل میباشم و طبق قانون ماده ٨۶ استخدام کشوری جزء ورثه ی قانونی ایشان میباشم ! حال سوال بنده اینست که برای ارث بردن از پاداش پایان خدمت پدرم سن بنده در زمان بازنشستگی ایشان ملاک ارث بردن اینجانب می باشد یا سن بنده در مرحله ی پرداخت پاداش به این خاطر که از زمان بازنشستگی تا زمان پرداخت پاداش حدودا یکسال زمان لازم است ؟ خیلی ممنون میشم اگه پاسخ بدین

 5. با سلام و احترام
  یکی از همکاران با ۲۸ سال سابقه کار در زمان اشتغال مرحوم شدند…. طبق گواهی انحصار وراثت، ورثه مرحوم، مادر ، همسر و دو پسر ایشان هستند…. در زمان حیات مرحوم مادر و پسر بزرگتر تحت تکفل نبوده اند …. و پسر بزرگ در زمان حیات ۲۴ سال و نه ماه سن داشته ولی مشغول به تحصیل نبوده اند …. پاداش پایان خدمت به چه نحوی بین ایشان تقسیم می شود؟
  مبلغ حدود ۲۰۰.۰۰۰ میلیون تومان
  بسیار سپاسگزارم از راهنمایی شما و وقتی که گذاشتید

 6. با تشکر از توضیحات دقیق شما ولی هنوز به پاسخ این سوالم نرسیده ام که با فرض اینکه ورثه متوفی طبق گواهی انحصار وراثت مادر و همسر و تنها دختر وی باشند ولی طبق قانون ۸۶ استخدام کشوری مادر از پاداش پایان خدمت سهمی نداشته باشد آیا همین پاداش پایان خدمت متوفی مانند سایر ماترک متوفی ابتدا دیون آن مانند بدهکاریهای متوفی و مهریه همسر و … از آن کسر خواهد شد و مابقی به همسر و دختر وی بایستی تعلق گیرد یا مستقیما بدون کسر دیون به ایشان تقدیم می گردد؟!
  با سپاس از پاسخ شما

  1. با سلام
   بله دقیقا همینطور است . پاداش یا هر عنوان مالی دیگری جزء ماترک متوفی و محل پرداخت دیون است. در نتیجه طلبکاران دارای حق رجحان می توانند آن را توقیف کنند.

 7. باسلام خدمت شما.پدر بنده ۱۳ سال پیش با سابقه ۱۰سال خدمت در نیروی زمینی اخراج شده و دو سال بعد از آن فوت کرد.من و مادرم بعد از ۱۱ سال که از فوت پدرم میگذرد اقدامی‌نکرده ایم .آیا ارثی‌از پدرم برای ما میماند؟

 8. سلام و خسته نباشید… فردی در سال 68 شهید شده است؛ در حالیکه دو پسر داشت. یکی از پسران سال 86 فوت شد. و شهید مذکور سال 87 (یعنی یکسال پس از فوت پسر) بازنشسته شد و پاداش بازنشستگی به وی تعلق گرفت. سوال: آیا فرزندان پسر متوفی حقی از این پاداش ندارند؟ چون پدرشان تا 1 سال قبل از بازنشستگی پدربزرگ شهید زنده بوده است. خوشحال می شم نظرتون رو بفرمائید.

  1. با سلام،
   طبق یک قاعده عمومی در قانون مدنی یکی از شرایط ارث بری این است که شخص وارث در زمان فوت مورث زنده بوده باشد.
   در اینجا با عنایت به اینکه تاریخ واقعی فوت آن بزرگوار سال 1368 است. اصولا فرزند ایشان که در آن سال در قید حیات بوده است وارث ایشان محسوب می شود و اکنون وراث فرزند شهید به نمایندگی ( قائم مقامی) از پدربزرگ ارث خواهند برد.

 9. سلام علیکم،،ببخشید من برادرم پس از 28سال سابقه رسمی فوت کرده‌اند،آیا پاداش پایان خدمت یا سنوات به ایشان تعلق میگیرد؟

  1. باسلام
   خواهرم پس از 24 سال سابقه به علت بیماری فوت کردند ودر زمان فوت ایشان یک خواهر ومن که برادرش هستم ورثه قانونی هستیم .
   آیا پاداش خدمت به ما تعلق میگیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟

با بهترین وکلای ما وقت آنلاین رزرو کنید یا اینکه سوال خود را در سامانه مشاوره اینترنتی مطرح کنید...

در اریکه عدل بیشتر از 1200 مطلب حقوقی و مهاجرتی منتشر شده.
ما به شما کمک می کنیم که خیلی سریع چیزی که لازم دارید را پیدا کنید...

چون نظر شما مهمه! اطلاعات این صفحه کاربردی بود؟