سوال
من براشکایتم مدارک پرونده روکه درآوردن ولی بهضیاشون همون وقت کپی داشتم.ولی استشهادی محلی ازظابطین تحت تکلف قاضی ازمامورین تحقیقات تاکسی و ظبط جرم و پیگیری و نظارت و اقدام به خداوندی صدوپنجاه شاهدباپرونده میارم بااینکه درخواست اعسارزدم ونبایدشکایتشونوبکنم. سوالم اینه ...